บรรยายกาศการนำเสนอแผนโครงการประจำปีงบประมาณ 2561

บรรยายกาศการนำเสนอแผนโครงการประจำปีงบประมาณ 2561

ตัวแทนคณาจารย์จากศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกันขึ้นนำเสนอแผนโครงการในปีงบประมาณ 2561 และจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการคณะฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 10...
บรรยายกาศวันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ หลักสูตร ปร.ด. และ ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

บรรยายกาศวันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ หลักสูตร ปร.ด. และ ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

บรรยายกาศวันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ หลักสูตร ปร.ด. และ ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 7...
รศ.ดร. สุกัญญา เรืองจรูญ เป็นวิทยากร อบรมภาษาอังกฤษให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1-3 ของภาควิชาประวัติศาสตร์

รศ.ดร. สุกัญญา เรืองจรูญ เป็นวิทยากร อบรมภาษาอังกฤษให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1-3 ของภาควิชาประวัติศาสตร์

ภาควิชาประวัติศาสตร์ จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1-3 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก...