แนวปฏิบัติการทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ (iThesis)

แนวปฏิบัติการทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ (iThesis)

แนวปฏิบัติการทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ (iThesis)  สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกรหัส ในปีการศึกษา 2561 คู่มือการใช้โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis)  http://grad.swu.ac.th/iThesis.php การติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ในการแนะนำการใช้ระบบ iThesis หากอาจารย์...
กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2561

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2561

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561  ตารางการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา พบอาจารย์ที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ในวันที่...