การนำเสนอความก้าวหน้าการทำปริญญานิพนธ์ของนิสิตหลักสูตร ปร.ด. และ ศศ.ม. สาขาวิชาภาษาศาสตร์
นิสิตหลักสูตร ปร.ด. และ ศศ.ม. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการเร่งรัดและติดตามความก้าวหน้าการทำปริญญานิพนธ์ วันที่ 2 และ 9

Read more.

โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง ของ ททบ. รุ่นที่ 2
รศ.ดร. สุกัญญา เรืองจรูญ หัวหน้าศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ เป็นวิทยากรโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง ของ ททบ. รุ่นที่ 2

Read more.

NIGRC @KKU 2017
นิสิตหลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นิสิตหลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ นายรชต ถนอมกิตติ และนางสาวรัตติยาพร

Read more.