โครงการพัฒนาการเขียนปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ ครั้งที่ 2

โครงการพัฒนาการเขียนปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ ครั้งที่ 2

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษได้จัดโครงการพัฒนาการเขียนปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง...
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาด้านการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาด้านการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาด้านการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 27 – 30 พฤษภาคม...