ข้อบังคับ/ประกาศ

ข้อบังคับ

  • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 คลิก
  • ข้อบังคับและกระบวนการดำเนินการต่างๆ บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559  คลิก
  • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554  คลิก

ประกาศ 

  • ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเรื่อง ขั้นตอนการอนุมัติเค้าโครงปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ และการส่งเล่มปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
    ฉบับสมบูรณ์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป คลิก 
  • ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติการส่งผลการสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ ปริญญานิพนธ์ และสารนิพนธ์ ในแต่ละภาคการศึกษา คลิก