การสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ ของนางสาวศุภจารี ศุภรณเศรษฐ์

การสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ ของนางสาวศุภจารี ศุภรณเศรษฐ์ ในหัวข้อ ลักษณนามในชาติพันธุ์ผู้ไท : ความสัมพันธ์ของลักษณนามกับคำนามด้วยกรอบการวิเคราะห์อรรถลักษณ์ นิสิตหลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มศว