รศ.ดร. สุกัญญา เรืองจรูญ เป็นวิทยากร อบรมภาษาอังกฤษให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1-3 ของภาควิชาประวัติศาสตร์

ภาควิชาประวัติศาสตร์ จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1-3 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560
โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. สุกัญญา เรืองจรูญ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มศว เป็นวิทยากร