ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสมิทธิภาพทางภาษาระดับปริญญาเอก รายวิชา EPG600

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสมิทธิภาพทางภาษาระดับปริญญาเอก คลิก
รายวิชา EPG600 : ENGLISH PROFICIENCY FOR GRADUATE PROGRAM 0(0-0) 

ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2560