ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกนกวรรณวลัย อินทร์หงษ์ษา และนางสาวศุภจารี ศุภรณเศรษฐ์
ในโอกาสสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรฯ และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560