ประกาศ ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศ (Postgraduate Student Exchange) (รหัส GRAD S-4-61)

ประกาศ ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกประสบการณ์ในต่างประเทศ (Postgraduate Student Exchange) (รหัส GRAD S-4-61) วงเงินงบประมาณทุนไม่เกินทุนละ 150,000 บาท
สนับสนุนเฉพาะนิสิตปริญญาเอก ในมหาวิทยาลัย เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนการสอน การทำวิจัย  หรือฝึกอบรมในต่างประเทศ ที่มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์

รายละเอียด