บรรยากาศการบรรยายของอาจารย์ ดร.อัปสร ทวิลาภากุล

ภาพบรรยากาศการบรรยายของอาจารย์พิเศษ อาจารย์ ดร.อัปสร ทวิลาภากุล  บรรยาย เรื่อง อรรถศาสตร์รูปนัย (Formal Semantics)
ในรายวิชา LI642 Seminar in Linguistics กลุ่ม S01 ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 8.00 – 11.50 น. ณ ห้อง 238 อาคารคณะมนุษยศาสตร์ ชั้น 3