นิสิต ปร.ด สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้เข้าร่วม “โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิตเพื่อความเป็นครูมืออาชีพ” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 25 พฤษภาคม 2561

นิสิต ปร.ด สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้เข้าร่วม “โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิตเพื่อความเป็นครูมืออาชีพ” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.00 – 17.00 น. ณ ห้องบรรยาย ชั้น 6 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย นิสิตยังได้รับรางวัล ได้คะแนนมีพัฒนาการ ก่อน-หลัง สูงสุดหลังเข้ารับการอบรมจากท่านคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย