กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2561

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 

610036
ตารางการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา พบอาจารย์ที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561

new100861