เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาตรี ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในโครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อเนื่องจากปริญญาตรี (โครงการ 4+1)

คณะมนุษยศาสตร์ เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 6 – 29 มิถุนายน 2561

หลักสูตรที่เปิดรับ
1. ศศ.ม. สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 
2. ศศ.ม. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3. ศศ.ม. สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
1. เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี มศว ที่เรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา หรือ เป็นนิสิตชั้นปีสุดท้าย
2. มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75
3. มีผลคะแนนการสอบ SWU SET ระดับ B1 ณ วันนี้สมัครเข้าร่วมโครงการ
4. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่หลักสูตรฯ กำหนด

http://grad.swu.ac.th/news.php?id=187

นิสิตที่สนใจกรอกใบสมัครออนไลน์
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSc2Sawp8h2binCtpE…/viewform

Final 4plus1 Detail