แนวปฏิบัติการทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ (iThesis)

แนวปฏิบัติการทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ (iThesis) 
สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกรหัส ในปีการศึกษา 2561คู่มือการใช้โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) 

http://grad.swu.ac.th/iThesis.phpการติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ในการแนะนำการใช้ระบบ iThesis
หากอาจารย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ต้องการขอคำแนะนำการใช้ระบบ iThesis 
สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

         คุณชัยรัตน์  รอดเคราะห์   โทร 026495000  ต่อ 12427  e-mail  chairat@g.swu.ac.th

         คุณศิริศศิเกษม  วิจิตร      โทร 026495000  ต่อ 15664  e-mail  jojo@g.swu.ac.th


เข้าใช้ระบบ iThesis ได้ที่   http://ithesis.swu.ac.th