รศ.ดร. สุกัญญา เรืองจรูญ เป็นวิทยากร อบรมภาษาอังกฤษให้แก่นิสิตของภาควิชาประวัติศาสตร์

ภาควิชาประวัติศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: ทักษะภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ “ทบทวนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะที่มีสิทธิภาพ”
เมื่อวันพุธที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 9.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุม ศ.ดร.ประสาท หลักศิลา ชั้น 2 คณะสังคมศาตร์

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. สุกัญญา เรืองจรูญ หัวหน้าศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มศว เป็นวิทยากร