แนวปฏิบัติการทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ทุกรหัส

แนวปฏิบัติการทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์

สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ทุกรหัส ในปีการศึกษา 2561  นิสิตทุกรหัสที่ยังไม่ส่งเล่มปริญญานพนธ์/สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์
ให้ทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ผ่านระบบ i-Thesis เท่านั้น

 

รายละเอียดตามแนบ
http://grad.swu.ac.th/source/regulation/44/i-thesis.pdf