บัณฑิตวิทยาลัยเปิดคลินิก i-Thesis ให้คำปรึกษา สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มศว

คลินิก i-Thesis เปิดบริการให้คำปรึกษาด้านระบบ  i-Thesis สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  มศว
ช่วงเวลาให้บริการ ดังนี้

1.  วันจันทร์  พุธ  ศุกร์  ตั้งแต่เวลา  13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
2 . วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

::: เพื่อความเสถียรของระบบ แนะนำให้ใช้ ผ่านระบบ Windows 10 :::

https://ithesis.swu.ac.th/