โครงการพัฒนาความรู้และการวิจัยสู่ระดับสากล

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตจัดครงการพัฒนาความรู้และการวิจัยสู่ระดับสากล  ระหว่างวันที่ 14-28 ธันวาคม 2561  โดยเชิญ Dr. David Satran   จาก University of Delaware ประเทศสหรัฐอเมริกา  มาบรรยายในหัวข้อ “The Role of Literature in American Education” “Qualitative Research” “Gender in Bible”และ American Humor”  และให้คำแนะนำในการเขียนงานวิจัยแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเป็นรายบุคคล