โครงการการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ต่อเนื่องจากปริญญาตรี (โครงการ4+1) ปีการศึกษา 2562

โครงการการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ต่อเนื่องจากปริญญาตรี (โครงการ4+1) ปีการศึกษา 2562

จำนวนนิสิตที่รับเข้าโครงการดังนี้ :
1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เปิดรับ 10 คน 
2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา เปิดรับ 15 คน
3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ เปิดรับ 4 คน

มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สามารถลงทะเบียนรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาได้ในขณะที่กำลังศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
2. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตระดับปริญญาตรีที่มีเป้าหมายในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาสามารถศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง และใช้ระยะเวลาในการศึกษาน้อยลง

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
1. นิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ลงเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา หรือนิสิตปีสุดท้ายของหลักสูตรนั้นๆ และลงทะเบียนเรียนรายวิชา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. มีเกรดเฉลี่ยสะสม (นับคะแนนเฉลี่ยอย่างต่ า 5 ภาคเรียน) ไม่น้อยกว่า 2.75
3. นิสิตต้องมีผลคะแนนการสอบสมิทธิภาพทางภาษาระดับปริญญาตรี (SWU-SET) ระดับB1ณวันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ
4. มีคุณสมบัติอื่นๆ สอดคล้องกับประกาศการรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการฯ กรณีไม่เป็นไปตามที่กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
5. นิสิตที่เข้าร่วมโครงการจะต้องศึกษารายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้ครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตรก่อน จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนเกิน 22 หน่วยกิตได้

รายละเอียดโครงการ คลิก