โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาด้านการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาด้านการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 27 – 30 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง 238 คณะมนุษยศาสตร์ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมีทักษะสื่อสารด้านการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพิ่มขึ้น และเพื่อให้นิสิตสามารถเขียนบทคัดย่อ การอ้างอิง การทบทวนวรรณกรรม การสรุปประเด็นสำคัญและการจดโน้ตเป็นภาษาอังกฤษได้