โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตเพื่อการนำเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ

หลักสูตร ศศ.ม. จิตวิทยาพัฒนาการ ได้จัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตเพื่อการนำเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ เมื่อวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล เป็นประธานโครงการนี้ ได้จัดกิจกรรมประกอบไปด้วยการเตรียมความพร้อมนิสิตในการเขียน และการนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย โดยมีการอบรมลักษณะปฏิบัติด้านการนำเสนอทั้งด้านการเขียนและทางวาจาโดยมีผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะ