โครงการพัฒนาการเขียนปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ ครั้งที่ 2

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษได้จัดโครงการพัฒนาการเขียนปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 245 – 247 อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนิสิตของหลักสูตรฯ สามารถปรับตัวในการเรียนและมีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการวิจัยอีกทั้งส่งเสริมความก้าวหน้าในการดำเนินการทำปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ของนิสิต