ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับทุน โครงการ 70 ปี 70 ทุน มศว คืนสู่สังคม

ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับทุน โครงการ 70 ปี 70 ทุน  มศว คืนสู่สังคม เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี
การก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามรายชื่อดังนี้

ว่าที่ ร.ต.สัพพัญญู สุขพิระวัฒนกุล หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
นายอติวิชญ์ เซี่ยงคิ้ว หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
นางสาวฮัซวานี คอแด๊ะ  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
นายจัสติน บ๊าทเล็ต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารสากล