พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ตารางการรายงานตัวและฝึกซ้อม  รายละเอียด

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 รายงานตัวและฝึกซ้อม ครั้งที่ 1 
วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 รายงานตัวและฝึกซ้อม ครั้งที่ 2 ณ มศว องครักษ์
วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 รายงานตัวและฝึกซ้อมใหญ่ ณ มศว องครักษ์
วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มศว องครักษ์

ดาวน์โหลดไฟล์กำหนดการ
หมายเหตุ กำหนดการมีการเปลี่ยนแปลง ณ วันศุกร์ ที่ 4 ตุลาคม 2562

บัณฑิตทุกคน ต้อง รายงานตัวเข้าฝึกซ้อม ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดทุกครั้ง และปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้น
มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562