กำหนดสอบสารนิพนธ์นิสิตหลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

  1. นาย ธวัชพล พันธุ์เสงี่ยมจิตต์
    หัวข้อสารนิพนธ์ A Marxist Analysis of Alienation in Harry Potter Book Series วันสอบสารนิพนธ์วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น. สถานที่สอบห้อง 243 คณะมนุษยศาสตร์
  2. นางสาว ยุวดี อัศวพาณิชย์วงศ์
    หัวข้อสารนิพนธ์ Gender Performativity in David Ebershoff’s The Danish Girl วันสอบสารนิพนธ์วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00 น. สถานที่สอบห้อง 243 คณะมนุษยศาสตร์
  3. นางสาวณิชกานต์ ห่อเพชร
    หัวข้อวิจัย Using Mobile Games to Enhance English Vocabulary Knowledge: A Case Study of Thai Employees in an International Workplace วันสอบสารนิพนธ์วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น. สถานที่สอบห้อง 245 คณะมนุษยศาสตร์