โครงการอบรมการวิจัยแบบผสมผสานเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (Research Colloquium)

ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้จัด โครงการอบรมการวิจัยแบบผสมผสานเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ (Research Colloquium) มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิตศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถเลือกระเบียบวิธีวิจัยที่สามารถตอบคำถามวิจัยได้อย่างเหมาะสม และหลังจากที่ได้ผลวิจัย นิสิตสามารถนำเสนองานวิจัยใช้โปรแกรมนำเสนอ (Power point) ได้อย่างมืออาชีพ ในที่ประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ   บรรยายในวันที่ 18-19 พ.ย. 2562
ณ ห้อง 238 คณะมนุษยศาสตร์ โดยวิทยากร ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล