ประกาศรายชื่อ ผู้สอบคัดเลือกนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อ ผู้สอบคัดเลือกนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 บัณฑิตวิทยาลัยมีข้อปฏิบัติดังนี้
1. ก่อนเข้าห้องสอบ ผู้เข้าสอบทุกคนจะต้องได้รับการตรวจคัดกรองที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดไว้ บริเวณ ชั้1 อาคารเรียนรวม
จึงขอความร่วมมือให้เดินทางมาสถานที่สอบก่อนเวลาอย่างน้อย 1 ชั่งโมง
2. ขอความร่วมมือผู้เข้าสอบใส่หน้ากากอนามัย
3. ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคน เผื่อเวลาในการเดินทาง เนื่องจากในวันดังกล่าวโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร จัดสอบ O-net
รายละเอียดรายชื่อและสถานที่สอบ