ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้านอาชีพ ทักษะทางสังคม
และทักษะส่วนบุคคล อบรมออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM (สำหรับนิสิตปริญญาเอก) จำกัดจำนวน 30 คนเท่านั้น

ส่งข้อมูล Meeting ID และ Passcode ก่อนวันที่จัดอบรมออนไลน์

หมายเหตุ นิสิตระดับปริญญาเอก ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ มีชั่วโมงการเข้าร่วมอบรมครบและมีคะแนนประเมินจากแบบทดสอบก่อน-หลัง เพิ่มขึ้น

ถึงจะสามารถผ่านเกณฑ์การอบรมในแต่ละกลุ่มทักษะที่กำหนดโดยบัณฑิตวิทยาลัย

สนใจลงทะเบียนได้ที่

https://forms.gle/XwZ6GGeR8ssNdEQn9