ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ
นายอติวิชญ์ เซี่ยงคิ้ว
นิสิตทุน 70 ปี 70 ทุน มศว คืนสู่สังคม ระดับปริญญาโท สาขาวิชาภาษาไทย
ที่ได้รับรางวัล “ เพชรรัตนโกสินทร์ ” สาขา เพชรผู้สอนเกียรติคุณด้านวัฒนธรรมดีเด่น
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565
ณ MCC Hall เดอะมอลล์งามวงศ์วาน
โดย สภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สมาคมเมโรเดียน
และมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี