หนังสือทั้งสองเล่มเป็นหนังสือเสียง ซึ่งเป็นผลงานวิจัยภายใต้โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหนังสือ ตำรา สื่อการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาชาวเวียดนาม โดยอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ร่วมกับอาจารย์ชาวเวียดนาม ซึ่งชุดโครงการวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ที่เป็นโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ TICA ได้พัฒนาครบทุก ๆ ด้าน ทั้งหลักสูตร บุคลากร ผู้เรียน และสื่อการเรียนการสอน ซึ่ง TICA ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ร่วมมือกันมา โดย 2 เล่ม มีเนื้อหาดังนี้

1. “ภาษาไทยในเพลงสำหรับนักศึกษาเวียดนาม” (เล่มสีฟ้า) เป็นผลผลิตจากงานวิจัยเรื่อง การใช้เพลงเป็นสื่อการสอนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาไทยให้นักศึกษาเวียดนาม งานวิจัยเรื่องนี้ทดลองกับนักศึกษาเวียดนาม วิชาเอกภาษาไทย ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยดานัง (University of Foreign Language Studies-The University of Danang)

2. “วัฒนธรรมไทยสำหรับนักศึกษาเวียดนาม” (เล่มสีชมพู) เป็นผลผลิตจากงานวิจัยเรื่อง การสร้างบทอ่านเชิงวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านของนักศึกษาเวียดนาม งานวิจัยเรื่องนี้ทดลองกับนักศึกษาเวียดนาม วิชาเอกไทยศึกษา ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ ณ นครโฮจิมินห์ (University of Social Sciences and Humanities-Vietnam National University, Ho Chi Minh City)

ผลผลิตจากงานวิจัยทั้ง 2 เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้แก่อาจารย์ชาวเวียดนาม นักศึกษาเวียดนามที่เรียนวิชาเอกภาษาไทย วิชาเอกไทยศึกษา และวิชาโทภาษาไทย ที่เปิดสอนภาษาไทยใช้เป็นเครื่องมือสื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยให้แก่นักศึกษาเวียดนาม

ปกไทย-เวียดนาม1            ปกไทย-เวียดนาม2