ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาขอแสดงความยินดีแก่ นายอติวิชญ์ เซี่ยงคิ้ว ได้รับรางวัลระดับดีมาก ในผลการตัดสินรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย

 

ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ขอแสดงความยินดีแก่

นายอติวิชญ์ เซี่ยงคิ้ว

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

ได้รับรางวัลระดับดีมาก ในผลการตัดสินรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย

ชื่อผลงาน : บทบาทของเรื่องเล่าศาสนบุคคลในคริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกในนิตยสารอุดมศานต์

ขอให้ท่านประสบความสุข และความเจริญก้าวหน้าตลอดไป