สองครูผู้สร้างสะพานมิตรภาพด้วยภาษา คัดสรรประสบการณ์ 20 ปี ย่อเมืองไทยลงในตำราเรียนภาษาไทยสำหรับนักศึกษาเวียดนาม

ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัค มหาวรากร ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิอร พรอำไพสกุล กรรมการและเลขานุการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ได้นำเสนอและแบ่งปันผลงานเกี่ยวกับ ‘หนังสือสอนภาษาไทยสำหรับนักศึกษาเวียดนาม’ ลงนิตยสาร The Cloud

สามารถติดตามและรับชมได้ที่ลิงค์ https://readthecloud.co/textbook-for-vietnamese-student/?fbclid=IwAR0MlwRxvNnAVJ4HGUsM4u_crs7m5jcMAW5FGiqqEA-SQXrq74U4tSy0YgA