ขอเชิญนิสิตปริญญาเอกเข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ด้านการวิจัยเชิงปริมาณ (Soft Skills ทักษะด้านอาชีพ)

June 19, 2022 Orawan Chotmongkol

นิสิตระดับปริญญาเอกสนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/B2y7SXME1zd3UzBW8 หมายเหตุ : นิสิตระดับปริญญาเอก ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ มีชั่วโมงการเข้าร่วมอบรมครบและมีคะแนนประเมินจากแบบทดสอบก่อน-หลัง เพิ่มขึ้น ถึงจะสามารถผ่านเกณฑ์การอบรมในแต่ละกลุ่มทักษะที่กำหนดโดยบัณฑิตวิทยาลัย

เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 (รอบสุดท้าย) เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน – 29 มิถุนายน 2565

June 6, 2022 Orawan Chotmongkol

    ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4…