เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 (รอบสุดท้าย) เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน – 29 มิถุนายน 2565

 

 

ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 (รอบสุดท้าย) เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 29 มิถุนายน 2565

รายละเอียด https://admission.swu.ac.th/admissions2/graduate.php

หลักสูตรระดับ ปริญญาโท
1. ศศ.ม. สารสนเทศศึกษา
https://admission.swu.ac.th/file_staff_upload/file_admission/7820220601095337.pdf
2. ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ในการสื่อสารดิจิทัล
https://admission.swu.ac.th/file_staff_upload/file_admission/2220220601094510.pdf
3. ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ
https://admission.swu.ac.th/file_staff_upload/file_admission/5020220601100727.pdf
4. ศศ.ม. ภาษาไทย
https://admission.swu.ac.th/file_staff_upload/file_admission/5020220602085708.pdf
5. ศศ.ม. จิตวิทยาพัฒนาการ
https://admission.swu.ac.th/file_staff_upload/file_admission/8820220601095843.pdf

หลักสูตรระดับ ปริญญาเอก
1. ปร.ด. ภาษาและการสื่อสารสากล
https://admission.swu.ac.th/file_staff_upload/file_admission/9620220601092147.pdf
2. ศศ.ด. ภาษาไทย
https://admission.swu.ac.th/file_staff_upload/file_admission/5820220602085340.pdf

คู่มือการสมัคร https://admission.swu.ac.th/…/manual/03_Manual_PDF_new.pdf

Facebook page : https://www.facebook.com/swuhumgrad/