ขอเชิญนิสิตปริญญาเอกเข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ด้านการวิจัยเชิงปริมาณ (Soft Skills ทักษะด้านอาชีพ)

นิสิตระดับปริญญาเอกสนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/B2y7SXME1zd3UzBW8
หมายเหตุ : นิสิตระดับปริญญาเอก ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ มีชั่วโมงการเข้าร่วมอบรมครบและมีคะแนนประเมินจากแบบทดสอบก่อน-หลัง เพิ่มขึ้น
ถึงจะสามารถผ่านเกณฑ์การอบรมในแต่ละกลุ่มทักษะที่กำหนดโดยบัณฑิตวิทยาลัย