เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 6 กันยายน – 18 กันยายน 2565

September 7, 2022 Orawan Chotmongkol

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ในการสื่อสารดิจิทัล เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 18 กันยายน…