เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 6 กันยายน – 18 กันยายน 2565

🔔 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ในการสื่อสารดิจิทัล เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565
💎 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 18 กันยายน 2565
คุณสมบัติ
– เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตไม่จํากัดสาขา
-ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือเป็นบุคคลที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้
💎สมัครได้ที่ https://admission.swu.ac.th/admissions2/index.php
💎ผู้ที่สนใจสมัครควรชำระค่าสมัคร เพื่อแลกเหรียญ Token ภายในวันที่ 16 กันยายน 2565 !!!
💎Facebook เพจหลักสูตรฯ https://www.facebook.com/SWULinguistics
📣 Admission of New Master Degree’s Students, Second Semester, Academic Year 2022
Master of Arts in English, the Faculty of Humanities, is accepting new master degree’s students in the second semester of the academic year 2022.
📅 Application Period: Now – 18th September 2022
📍📍 Applicants who are interested in applying for the programs need to purchase a token in the SWU admission system by 16th September 2022.
💓 If you have any questions, please join LINE OpenChat by the link https://rb.gy/n62jul or tel. 02-649-5000 ext. 16078, 16206