ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ

รับสมัคร ในเวลาราชการ 4 คน
รับสมัคร นอกเวลาราชการ 2 คน
แผนการเรียน ก หรือ ข

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 2. ผู้สมัครที่มีผลการสอบ TOEFL ที่มีคะแนนสอบสูงกว่า 173 ในระบบ Computer-based หรือ 61 (Internet-based) หรือมีผลการสอบ IELTS สูงกว่า 6.0 ขึ้นไป จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษของบัณฑิตวิทยาลัย และผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี

หมายเหตุ ในกรณีที่มีปัญหาใดๆ  เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 1. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ในระดับปริญญาตรี
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงาน
 3. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ / สกุล หรือสำเนาใบทะเบียนสมรส เฉพาะกรณีที่ชื่อ / สกุลในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน
 4. หนังสือรับรองตามแบบของมหาวิทยาลัยในท้ายประกาศฯ จำนวน 2 ฉบับ (ผู้รับรองต้องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาตรี) (แบบ อ.5)
 5. หลักฐานคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) ให้ใช้ใบแจ้งผลการสอบ TOEFL หรือ IELTS  และผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันเปิดภาคเรียน ในกรณีที่มีเอกสารข้อนี้จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป
 6. ผู้สมัครต้องส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนถึง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ยิ้มวิลัย
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เอกสารต้องลงวันที่ส่งเอกสารภายในวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัคร มิฉะนั้นจะถือว่ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน

รายละเอียดของวิชาที่จะสอบคัดเลือก

1) สอบภาษาอังกฤษทั่วไป
2) สอบข้อเขียนเฉพาะสาขาวิชา
3) สอบสัมภาษณ์วิชาการ

กำหนดการเกี่ยวกับการสอบ (ใช้ดินสอดำ 2B ยางลบ และปากกา)

13 กรกฎาคม 2562
09.00 – 12.00 น.              สอบภาษาอังกฤษทั่วไป
13.00 – 16.00 น.               สอบสัมภาษณ์วิชาการ
14 กรกฎาคม 2562             สอบข้อเขียนเฉพาะ สาขาวิชา
26 กรกฎาคม 2562            ประกาศผลการสอบ
3 – 4 สิงหาคม 2562          รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

สถานที่สอบ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://grad.swu.ac.th และ http://admission.swu.ac.th

หมายเหตุ:

 1. ถ้าผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหาอื่นๆ ที่ไม่ระบุไว้ในระเบียบการฯ ให้ติดต่อ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาภรณ์ ยิ้มวิลัย Email : supapoy@yahoo.com เบอร์โทร : 02 649 5000 ต่อ 16268
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐา แก้วฉา Email : natthak@yahoo.com เบอร์โทร : 02 649 5000 ต่อ 16210
 2. ผู้สมัครต้องชำระเงินภายใน 1 วันทำการ หลังจากบันทึกข้อมูลการสมัครและให้ดูเลขที่นั่งสอบภายใน 7 วัน
 3. ผู้สมัครที่สมัครวันสุดท้ายของการรับสมัครแต่ละรอบปิดรับสมัครในเวลา 18.00 น. และผู้สมัครต้องชำระเงินก่อนเวลา 22.00 น.