ศศ.ม. สารสนเทศศึกษา

รับสมัครนอกเวลาราชการ 7 คน แผนการเรียน ก

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

เป็นผู้ส่าเร็จปริญญาตรี หรือก่าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของระดับปริญญาตรี โดยไม่จ่ากัดสาขาวิชา และต้องส่าเร็จ การศึกษาก่อนวันเปิดภาคเรียน

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1. ส่าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรี
2. ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชน / บัตรประจ่าตัวข้อราชการหรือพนักงาน
3. ส่าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ / สกุล หรือส่าเนาใบทะเบียนสมรส เฉพาะกรณีที่ชื่อ / สกุลในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน
4. หนังสือรับรองตามแบบของมหาวิทยาลัยในท้ายประกาศฯ จ่านวน 2 ฉบับ (ผู้รับรองต้องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา หรือ อาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาตรี) (แบบ อ.5)
5. ใบรับรองของผู้บังคับบัญชาตามที่ระบุในข้อ 1 ตามแบบของมหาวิทยาลัยในท้ายประกาศฯ (แบบ อ.6 ถ้ามี)
6. แบบประเมินคุณลักษณะส่วนตัวของผู้สมัคร (แบบ อ.7 ถ้ามี)
7. ใบรับรองความรู้ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) ให้ใช้ใบแจ้งผลการสอบ TOEFL ที่มีคะแนนผลการสอบไม่ต่่ากว่า 450 คะแนน หรือ 133 คะแนน (computer based) หรือ IELTS ไม่ต่่ากว่า 5.0 หรือ iBT ไม่ต่่ากว่า 45 และผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันเปิดภาคเรียน ในกรณีที่มีเอกสารข้อนี้จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป
8. ผู้สมัครต้องส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ถึง ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (ผศ.แววตา เตชาทวีวรรณ) คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือเขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 เอกสารต้องลงวันที่ส่งเอกสารภายในวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัคร มิฉะนั้นจะถือว่ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แววตา เตชาทวีวรรณ
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

              เอกสารต้องลงวันที่ส่งเอกสารภายในวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัคร มิฉะนั้นจะถือว่ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน

รายละเอียดของวิชาที่จะสอบคัดเลือก

1) สอบภาษาอังกฤษทั่วไป
2) สอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ

กำหนดการเกี่ยวกับการสอบ (ใช้ดินสอดำ 2B ยางลบ และปากกา)

13 กรกฎาคม 2562
09.00 – 12.00 น.                 สอบภาษาอังกฤษทั่วไป
13.30 – 16.30 น.                  สอบสัมภาษณ์วิชำกำร
14 กรกฎาคม 2562                ประกาศผลการสอบ
3 – 4 สิงหาคม 2562             รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

สถานที่สอบ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://grad.swu.ac.th และ http://admission.swu.ac.th

หมายเหตุ:

  1. ถ้าผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหาอื่น ๆ ที่ไม่ระบุไว้ในระเบียบการฯ ให้ติดต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์แววตา เตชาทวีวรรณ E-mail walta@g.swu.ac.th เบอร์โทร.02 649 5000 ต่อ 16513  มือถือ 086-533-7418
  2. ผู้สมัครจะต้องช่าระเงินภายใน 1 วันท่าการ หลังจากบันทึกข้อมูลการสมัครและให้ดูเลขที่นั่งสอบภายใน 7 วัน
  3. ผู้สมัครที่สมัครวันสุดท้ายจะต้องช่าระเงินให้เสร็จสิ้นภายใน 24 ชั่วโมง