ศศ.ม.ภาษาศาสตร์

รับสมัคร นอกเวลาราชการ 6 คน แผนการเรียน ก

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ไม่จำกัดสาขา และต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือเป็นบุคคลที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์เข้าศึกษาได้

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 1. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ในระดับปริญญาตรี
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงาน
 3. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ / สกุล หรือสำเนาใบทะเบียนสมรส เฉพาะกรณีที่ชื่อ / สกุลในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน
 4. หนังสือรับรองตามแบบของมหาวิทยาลัยในท้ายประกาศฯ จำนวน 2 ฉบับ (ผู้รับรองต้องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาตรี) (แบบ อ.5)
 5. หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานของผู้สมัคร (ถ้ามี) ตามแบบของมหาวิทยาลัยในท้ายประกาศฯ จำนวน 1 ฉบับ (แบบ อ.6)
 6. ใบรับรองความรู้ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) ให้ใช้ใบแจ้งผลการสอบ TOEFL ที่มีผลคะแนนการสอบไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน (Paper) หรือ 133 คะแนน (CBT) หรือ 45 คะแนน (iBT) หรือผลคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.0 และผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันเปิดภาคเรียน ในกรณีที่มีเอกสารข้อนี้จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป
 7. ผู้สมัครต้องส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนถึง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา วงษ์ไทย
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เอกสารต้องลงวันที่ส่งเอกสารภายในวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัคร มิฉะนั้นจะถือว่ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน

รายละเอียดของวิชาที่จะสอบคัดเลือก

1) สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษของบัณฑิตวิทยาลัย
2) สอบสัมภาษณ์วิชาการ

กำหนดการเกี่ยวกับการสอบ (ใช้ดินสอดำ 2B ยางลบ และปากกา)

13 กรกฎาคม 2562
09.00 – 12.00 น.                     สอบภาษาอังกฤษและข้อเขียน (ของบัณฑิตวิทยาลัย)
13.30 – 16.30 น.                      สอบสัมภาษณ์วิชาการ
14 กรกฎาคม 2562                    ประกาศผลการสอบ
3 –  4 สิงหาคม 2562                 รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

สถานที่สอบ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://grad.swu.ac.th และ http://admission.swu.ac.th

หมายเหตุ:

 1. ถ้าผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหาอื่นๆ ที่ไม่ระบุไว้ในระเบียบการฯ ให้ติดต่อ
  ผศ.ดร.ดร.นันทนา วงษ์ไทย Email: nuntanaw@g.swu.ac.th เบอร์โทร: 02 649 5000 ต่อ 16063
  อ.ติยนุช รู้แสวง Email : tiyanuch@g.swu.ac.th เบอร์โทร : 02 649 5000 ต่อ 16083
 2. ผู้สมัครต้องชำระเงินภายใน 1 วันทำการ หลังจากบันทึกข้อมูลการสมัครและให้ดูเลขที่นั่งสอบภายใน 7 วัน
 3. เวลาของการปิดรับสมัครวันสุดท้ายของแต่ละรอบ คือ 18.00 น. และผู้สมัครต้องชำระเงินก่อนเวลา 22.00 น.