ศศ.ม. จิตวิทยาพัฒนาการ

หลักสูตร ศศ.ม. จิตวิทยาพัฒนาการ แผนการเรียน แบบ ก2  รับ 17 คน (นอกเวลาราชการ)

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของระดับปริญญาตรี โดยไม่จำกัดสาขาวิชา และต้องสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคเรียน

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 1. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรี
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงาน
 3. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ / สกุล หรือสำเนาใบทะเบียนสมรส เฉพาะกรณีที่ชื่อ / สกุลในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน
 4. หนังสือรับรองตามแบบของมหาวิทยาลัยในท้ายประกาศฯ จำนวน 2 ฉบับ (ผู้รับรองต้องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาตรี) (แบบ อ.5)
 5. หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานของผู้สมัคร (ถ้ามี) ตามแบบของมหาวิทยาลัยในท้ายประกาศฯ จำนวน 1 ฉบับ (แบบ อ.6)
 6. ใบรับรองความรู้ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) ให้ใช้ใบแจ้งผลการสอบ TOEFL ที่มีผลคะแนนการสอบไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน (Paper) หรือ 133 คะแนน (CBT) หรือ 45 คะแนน (iBT) หรือผลคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.0 และผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันเปิดภาคเรียน ในกรณีที่มีเอกสารข้อนี้จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป
 7. ผู้สมัครต้องส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนถึง

อาจารย์ ดร.ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เอกสารต้องลงวันที่ส่งเอกสารภายในวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัคร มิฉะนั้นจะถือว่ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน

รายละเอียดของวิชาที่จะสอบคัดเลือก

 1. สอบภาษาอังกฤษทั่วไป
 2. สอบข้อเขียนด้านจิตวิทยาทั่วไป และความรู้พื้นฐานทางสถิติและวิจัย
 3. สอบสัมภาษณ์วิชาการ

กำหนดการเกี่ยวกับการสอบ (ใช้ดินสอดำ 2B ยางลบ และปากกา)

27 เมษายน 2562
09.00 – 12.00 น.             สอบภาษาอังกฤษทั่วไป
13.30 – 16.30 น.              สอบสัมภาษณ์

28 เมษายน 2562
09.00 – 12.00 น.             สอบข้อเขียนด้านจิตวิทยาทั่วไป และความรู้พื้นฐานทางสถิติและวิจัย

10 พฤษภาคม 2562          ประกาศผลการสอบ
24 – 25 พฤษภาคม 2562   รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

สถานที่สอบ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://grad.swu.ac.th และ http://admission.swu.ac.th

หมายเหตุ:

 1. ถ้าผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหาอื่นๆ ที่ไม่ระบุไว้ในระเบียบการฯ ให้ติดต่อ
  อาจารย์ ดร.ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย Email: chanya@g.swu.ac.th เบอร์โทร: 02 649 5000 ต่อ 16236
  อาจารย์ ดร.อภิญญาพันธ์ เพียซ้าย Email: pinyapan@g.swu.ac.th เบอร์โทร: 02 649 5000 ต่อ 16236
 2. ผู้สมัครต้องชำระเงินภายใน 1 วันทำการ หลังจากบันทึกข้อมูลการสมัครและให้ดูเลขที่นั่งสอบภายใน 7 วัน
 3. ผู้สมัครที่สมัครวันสุดท้ายของการรับสมัครแต่ละรอบปิดรับสมัครในเวลา 18.00 น. และผู้สมัครต้องชำระเงินก่อนเวลา 22.00 น.