ศศ.ม. ภาษาไทย

แผนการเรียนแบบ ก นอกเวลาราชการ
วิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย  รับ 5 คน
วิชาเอกภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ รับ 2 คน

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

วิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทย

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ที่เรียนรายวิชาภาษาไทยและวรรณคดีไทยไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และต้องสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคเรียน
 2. ผู้สมัครต้องส่งโครงร่างปริญญานิพนธ์สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย ประมาณ 10 หน้ากระดาษ A4

วิชาเอกการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย การสอนภาษาไทย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ที่เรียนรายวิชาภาษาไทยไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และต้องสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคเรียน
 2. ผู้สมัครต้องส่งโครงร่างปริญญานิพนธ์สาขาวิชาภาษาไทย ประมาณ 10 หน้ากระดาษ A4

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 1. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ในระดับปริญญาตรี
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงาน
 3. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ / สกุล หรือสำเนาใบทะเบียนสมรส เฉพาะกรณีที่ชื่อ / สกุลในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน
 4. หนังสือรับรองตามแบบของมหาวิทยาลัยในท้ายประกาศฯ จำนวน 2 ฉบับ (ผู้รับรองต้องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาตรี) (แบบ อ.5)
 5. หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชา (ถ้ามี) ตามที่ระบุในข้อ 1 ตามแบบของมหาวิทยาลัยในท้ายประกาศฯ จำนวน 1 ฉบับ (แบบ อ.6)
 6. ใบรับรองความรู้ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) ให้ใช้ใบแจ้งผลการสอบ TOEFL ที่มีผลคะแนนการสอบไม่ต่ำกว่า 450 คะแนน (Paper) หรือ 133 คะแนน (CBT) หรือ 45 คะแนน (iBT) หรือผลคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.0 และผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันเปิดภาคเรียน ในกรณีที่มีเอกสารข้อนี้จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป450 คะแนน (Paper) หรือ 133 คะแนน (CBT) หรือ 45 คะแนน (iBT) หรือผลคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.0 และผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันเปิดภาคเรียน ในกรณีที่มีเอกสารข้อนี้จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป)
 7. ผู้สมัครต้องส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนถึง

ผศ.ดร.สุภัค มหาวรากร
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เอกสารต้องลงวันที่ส่งเอกสารภายในวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัคร มิฉะนั้นจะถือว่ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน

รายละเอียดของวิชาที่จะสอบคัดเลือก

1) สอบภาษาอังกฤษทั่วไป
2) สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะสาชา
3) สอบสัมภาษณ์วิชาการ

กำหนดการเกี่ยวกับการสอบ (ใช้ดินสอดำ 2B ยางลบ และปากกา)

13 กรกฎาคม 2562
09.00 – 12.00 น.            สอบภาษาอังกฤษทั่วไป (ของบัณฑิตวิทยาลัย)
13.00 – 16.00 น.             สอบสัมภาษณ์วิชาการ  สอบข้อเขียน (ของหลักสูตรฯ)
14 กรกฎาคม 2562           สอบข้อเขียน (ของหลักสูตรฯ)
26 กรกฎาคม 2562          ประกาศผลการสอบ
3 – 4 สิงหาคม 2562        รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

สถานที่สอบ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://grad.swu.ac.th และ http://admission.swu.ac.th

หมายเหตุ:

 1. ถ้าผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหาอื่นๆ ที่ไม่ระบุไว้ในระเบียบการฯ ให้ติดต่อ
  อาจารย์ ดร.นิธิอร พรอำไพสกุล Email: nition@g.swu.ac.th เบอร์โทร: 02 649 5000 ต่อ 16516
  คุณประทุมพร ดวงเพ็ชร Email: prathumporn@g.swu.ac.th เบอร์โทร: 092 253 0396
 2. ผู้สมัครต้องชำระเงินภายใน 1 วันทำการ หลังจากบันทึกข้อมูลการสมัครและให้ดูเลขที่นั่งสอบภายใน 7 วัน
 3. ผู้สมัครที่สมัครวันสุดท้ายของการรับสมัครแต่ละรอบปิดรับสมัครในเวลา 18.00 น. และผู้สมัครต้องชำระเงินก่อนเวลา 22.00 น.