ศศ.ด. ภาษาอังกฤษ

สมอ.08 หลักสูตรศิลปศาสตรดุษดีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 สำหรับผู้ที่กำลังรอผลอนุมัติการจบการศึกษาระดับปริญญาโท ให้แนบหลักฐานการรอผลอนุมัติมาด้วย
 2. ต้องมีพื้นฐานความรู้ในการทำวิจัยหรือมีประสบการณ์ในการทำวิจัย

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 1. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรี
 2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาโท หรือหลักฐานการรออนุมัติผลการศึกษา
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงาน
 4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ / สกุล หรือสำเนาใบทะเบียนสมรส เฉพาะกรณีที่ชื่อ / สกุลในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน
 5. แบบกรอกประวัติและผลงานของผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก ตามแบบของมหาวิทยาลัย (แบบ อ.5)
 6. หนังสือรับรองของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานของผู้สมัคร ตามแบบของมหาวิทยาลัยในท้ายประกาศฯ จำนวน 1 ฉบับ (แบบ อ.6)
 7. หนังสือรับรองตามแบบของมหาวิทยาลัยในท้ายประกาศฯ จำนวน 3 ฉบับ (ผู้รับรองต้องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาโท) (แบบ อ.8)
 8. ใบรับรองความรู้ภาษาอังกฤษ ให้ใช้ใบแจ้งผลการสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1)   TOEFL – iBT  ระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า 61 คะแนน
2)   TOEFL – CBT ระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า 173 คะแนน
3)   TOEFL – ITP ระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน
4)   IELTS ระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า 6.5 คะแนน

ทั้งนี้ผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันเปิดภาคเรียน ในกรณีที่คะแนนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ อาจพิจารณารับเข้าศึกษาได้โดยให้นำเสนอผลสอบที่เป็นไปตามเกณฑ์มายื่นในหนึ่งภาคเรียน

 1. เรียงความภาษาอังกฤษ (Statement of Goal) แสดงจุดมุ่งหมายของการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของผู้สมัครและนำเสนอกรอบแนวคิดโครงการวิจัย ความยาว 5 หน้ากระดาษ A4 (พิมพ์โดยใช้ตัวอักษร Times New Roman, size 12, double-spaced) ให้ผู้สมัครเรียงเอกสารตามลำดับข้อ 2.1 – 2.9 โดยรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารทุกรายการ
 2. ผู้สมัครต้องส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนถึง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายวรุณ จำปาวัลย์
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เอกสารต้องลงวันที่ส่งเอกสารภายในวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัคร มิฉะนั้นจะถือว่ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน

รายละเอียดของวิชาที่จะสอบคัดเลือก

 1. สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะสาขา: วัดความรู้ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
 2. เรียงความภาษาอังกฤษ: Statement of Goal แสดงจุดมุ่งหมายของการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของผู้สมัคร ความยาว 3 หน้ากระดาษ A4 (พิมพ์โดยใช้ตัวอักษร Times New Roman, size 12, double-spaced)
 3. สอบสัมภาษณ์วิชาการ วัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยพิจารณาจากศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

กำหนดการเกี่ยวกับการสอบ (ใช้ดินสอดำ 2B ยางลบ และปากกา)

29 เมษายน 2560
09.00 – 12.00 น.  สอบภาษาอังกฤษและข้อเขียน
30 เมษายน 2560             สอบสัมภาษณ์วิชาการ
13 พฤษภาคม 2560          ประกาศผลการสอบ
20 พฤษภาคม 2560         รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

สถานที่สอบ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://grad.swu.ac.th และ http://admission.swu.ac.th

หมายเหตุ:

 1. ถ้าผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหาอื่นๆ ที่ไม่ระบุไว้ในระเบียบการฯ ให้ติดต่อ
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายวรุณ จำปาวัลย์ Email : saiwaroon@gmail.com เบอร์โทร : 02 649 5000 ต่อ 16219
  อาจารย์ ดร.วไลพร ฉายา E-mail : walaipornchaya@hotmail.com เบอร์โทร : 02 649 5000 ต่อ 16255
  อาจารย์ ดร.นราธิป ธรรมวงศา E-mail : narathip@g.swu.ac.th เบอร์โทร : 02 649 5000 ต่อ 16249
 2. ผู้สมัครต้องชำระเงินภายใน 1 วันทำการ หลังจากบันทึกข้อมูลการสมัครและให้ดูเลขที่นั่งสอบภายใน 7 วัน
 3. ผู้สมัครที่สมัครวันสุดท้ายของการรับสมัครแต่ละรอบปิดรับสมัครในเวลา 18.00 น. และผู้สมัครต้องชำระเงินก่อนเวลา 22.00 น.