ปร.ด. ภาษาศาสตร์

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาภาษา การสื่อสาร ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ และสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาษา ต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือเป็นบุคคลที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์เข้าศึกษาได้

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 1. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ในระดับปริญญาตรี
 2. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาโท
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงาน
 4. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ / สกุล หรือสำเนาใบทะเบียนสมรส เฉพาะกรณีที่ชื่อ / สกุลในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน
 5. “หนังสือรับรอง (Recommendation letter) ผู้สมัคร” (ลับเฉพาะ) ตามแบบของมหาวิทยาลัย (ผู้รับรองต้องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ปริญญานิพนธ์หรืออาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาโท) (แบบ อ.5)
 6. “ใบรับรองของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับประสบการณ์การท างานของผู้สมัคร” ตามแบบของมหาวิทยาลัย ในท้าย ประกาศฯ จ่านวน 1 ฉบับ (แบบ อ.6)
 7. “แบบกรอกประวัติและผลงานของผู้สมัครเข้าศึกษา” จ่านวน 1 ฉบับ (แบบ อ.7)
 8. ใบรับรองความรู้ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) ให้ใช้ใบแจ้งผลการสอบ TOEFL ที่มีผลคะแนนการสอบไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน (Paper) หรือ 173 คะแนน (CBT) หรือ 61 คะแนน (iBT) หรือผลคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0 และผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันเปิดภาคเรียน ในกรณีที่มีเอกสารข้อนี้จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป
 9. ผู้สมัครต้องส่งเอกสารการสมัครและโครงร่างงานวิจัย จำนวน 10-15 หน้ากระดาษ A4 ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนถึง

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เรืองจรูญ
ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เอกสารต้องลงวันที่ส่งเอกสารภายในวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัคร มิฉะนั้นจะถือว่ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน

รายละเอียดของวิชาที่จะสอบคัดเลือก

1) สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษและความรู้ด้านภาษาศาสตร์ที่หลักสูตรจัดทำ
2) สอบสัมภาษณ์วิชาการ
3) สอบการนำเสนอโครงงานวิจัย (Research proposal)

กำหนดการเกี่ยวกับการสอบ (ใช้ดินสอดำ 2B ยางลบ และปากกา)

30 มิถุนายน 2561
09.00 – 12.00 น.          สอบภาษาอังกฤษทั่วไป (ของบัณฑิตวิทยาลัย)
1 กรกฎาคม 2561
13.00 – 16.00 น.           สอบสัมภาษณ์และน่าเสนอเค้าโครงงานวิจัย
12 กรกฎาคม 2561          ประกาศผลการสอบ
14-16 กรกฎาคม 2561     รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

สถานที่สอบ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://grad.swu.ac.th และ http://admission.swu.ac.th

หมายเหตุ:

 1. ถ้าผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหาอื่นๆ ที่ไม่ระบุไว้ในระเบียบการฯ ให้ติดต่อ
  รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เรืองจรูญ Email: sugunya@g.swu.ac.th เบอร์โทร: 02 649 5000 ต่อ 16219
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร ปัญญาเมธีกุล Email: siripornp@g.swu.ac.th เบอร์โทร: 02 649 5000 ต่อ 16265
 2. ผู้สมัครต้องชำระเงินภายใน 1 วันทำการ หลังจากบันทึกข้อมูลการสมัครและให้ดูเลขที่นั่งสอบภายใน 7 วัน
 3. ผู้สมัครที่สมัครวันสุดท้ายของการรับสมัครแต่ละรอบปิดรับสมัครในเวลา 18.00 น. และผู้สมัครต้อง
  ชำระเงินก่อนเวลา 22.00 น.