ศศ.ด. ภาษาไทย

คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

วิชาเอกภาษาไทย-ภาษาและวรรณคดีไทย รับสมัคร 4 คน นอกเวลาราชการ
1.คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร คือ
1.1 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1.2 เป็นผู้ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาภาษาไทยหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
1.3 มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทยหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องหรือมีผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทย หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
1.4 กรณีเป็นชาวต่างประเทศต้องสามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เป็นอย่างดีทั้งนี้ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  

วิชาเอกภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ รับสมัคร 5 คน นอกเวลาราชการ
1.คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร คือ
1.1 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1.2 เป็นผู้ส่าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาภาษาไทยหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
1.3 มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทยหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องหรือมีผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทย หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
1.4 กรณีเป็นชาวต่างประเทศต้องสามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เป็นอย่างดีทั้งนี้ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

เอกสารที่ต้องส่งเพิ่มเติมจากที่ระบุไว้ในประกาศ

 –

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 1. ส่าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรี
 2. ส่าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาโท
 3. ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชน / บัตรประจ่าตัวข้าราชการหรือพนักงาน
 4. ส่าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ / สกุล หรือส่าเนาใบทะเบียนสมรส เฉพาะกรณีที่ชื่อ/สกุลในเอกสารการสมัคร ไม่ตรงกัน
 5. “หนังสือรับรอง (Recommendation letter) ผู้สมัคร” (ลับเฉพาะ) ตามแบบของมหาวิทยาลัย (ผู้รับรองต้องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ปริญญานิพนธ์หรืออาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาโท) (แบบ อ.5)
 6. “ใบรับรองของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับประสบการณ์การท างานของผู้สมัคร” ตามแบบของมหาวิทยาลัย ในท้าย ประกาศฯ จ่านวน 1 ฉบับ (แบบ อ.6)
 7. “แบบกรอกประวัติและผลงานของผู้สมัครเข้าศึกษา” จ่านวน 1 ฉบับ (แบบ อ.7)
 8. ใบรับรองความรู้ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) ให้ใช้ใบแจ้งผลการสอบ TOEFL ที่มีคะแนนผลการสอบไม่ต่่ากว่า 500 คะแนน PBT หรือ 61 คะแนน (iBT) หรือผลคะแนน IELTS ไม่ต่่ากว่า 6.0 และผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันเปิดภาคเรียน ในกรณีที่มีเอกสารข้อนี้จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป
 9. เค้าโครงงานวิจัย  (Research proposal) ที่เกี่ยงข้องกับสาขาวิชา ประมาณ 10 – 15 หน้ากระดาษ A4
 10. ผู้สมัครต้องส่งเอกสารการสมัครและเค้าโครงงานวิจัย  ทางไปรษณีย์แบบ ลงทะเบียนถึง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิอร พรอำไพสกุล
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เอกสารต้องลงวันที่ส่งเอกสารภายในวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัคร มิฉะนั้นจะถือว่ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน

รายละเอียดของวิชาที่จะสอบคัดเลือก

1) สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษทั่วไป
2) สอบข้อเขียน
3) สอบสัมภาษณ์วิชาการ
4) น่าเสนอเค้าโครงงานวิจัย (Research proposal)

กำหนดการเกี่ยวกับการสอบ (ใช้ดินสอดำ 2B ยางลบ และปากกา)

13 กรกฎาคม 2562
09.00 – 12.00 น.           สอบภาษาอังกฤษทั่วไป
13.00 – 16.00 น.            สอบสัมภาษณ์วิชาการและน่าเสนอเค้าโครงงานวิจัย
(Research proposal)
14 กรกฎาคม 2562           ประกาศผลการสอบ
3 – 4 สิงหาคม 2562         รายงานตัวเข้าเป็นนิสิต

สถานที่สอบ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://grad.swu.ac.th และ http://admission.swu.ac.th

หมายเหตุ:

 1. ถ้าผู้สมัครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลหรือปัญหาอื่นๆ ที่ไม่ระบุไว้ในระเบียบการฯ ให้ติดต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิอร พรอำไพสกุล
  Email : nition@g.swu.ac.th มือถือ 085 930 8697 คุณประทุมพร ดวงเพ็ชร Email : prathumporn@g.swu.ac.th มือถือ 092 253 0396
 2. ผู้สมัครจะต้องช่าระเงินภายใน 1 วันท่าการ หลังจากบันทึกข้อมูลการสมัครและให้ดูเลขที่นั่งสอบภายใน 7 วัน
 3. ผู้สมัครที่สมัครวันสุดท้ายของการรับสมัครแต่ละรอบปิดรับสมัครในเวลา 18.00 น.และผู้สมัครต้องช่าระเงินก่อนเวลา 22.00 น.