เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 11 เมษายน 2565

March 1, 2022 porntipng

การรับสมัครนิสิตใหม่ ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มศว เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารสากล  Click ปริญญาโท…

February 28, 2022 porntipng

หนังสือทั้งสองเล่มเป็นหนังสือเสียง ซึ่งเป็นผลงานวิจัยภายใต้โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหนังสือ ตำรา สื่อการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาชาวเวียดนาม โดยอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ร่วมกับอาจารย์ชาวเวียดนาม ซึ่งชุดโครงการวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ที่เป็นโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ TICA…

February 21, 2022 porntipng

ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ นายอติวิชญ์ เซี่ยงคิ้ว นิสิตทุน 70 ปี 70 ทุน มศว…

ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้านอาชีพ ทักษะทางสังคม และทักษะส่วนบุคคล อบรมออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM (สำหรับนิสิตปริญญาเอก)

December 30, 2021 porntipng

ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้านอาชีพ ทักษะทางสังคม และทักษะส่วนบุคคล อบรมออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM (สำหรับนิสิตปริญญาเอก)…