ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2

ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 ภาคต้น (รอบที่ 2) ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา…

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกนกวรรณวลัย อินทร์หงษ์ษา และนางสาวศุภจารี ศุภรณเศรษฐ์ ในโอกาสสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรฯ และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสมิทธิภาพทางภาษาระดับปริญญาเอก รายวิชา EPG600

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสมิทธิภาพทางภาษาระดับปริญญาเอก คลิก รายวิชา EPG600 : ENGLISH PROFICIENCY FOR GRADUATE PROGRAM 0(0-0) …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสมิทธิภาพทางภาษาระดับปริญญาโท รายวิชา EPG600

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสมิทธิภาพทางภาษาระดับปริญญาโท คลิก รายวิชา EPG600 : ENGLISH PROFICIENCY FOR GRADUATE PROGRAM…

ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกคน

ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกคน บัณฑิตสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ตารางการฝึกซ้อม การแต่งกายในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ได้ที่ http://commencement.swu.ac.th/index.php/namelist/ เปิดลงทะเบียนบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร…

บรรยากาศการนำเสนอแผนโครงการประจำปีงบประมาณ 2561

ตัวแทนคณาจารย์จากศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกันขึ้นนำเสนอแผนโครงการในปีงบประมาณ 2561 และจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการคณะฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 10…

บรรยากาศวันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ หลักสูตร ปร.ด. และ ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

บรรยากาศวันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ หลักสูตร ปร.ด. และ ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 7…

รศ.ดร. สุกัญญา เรืองจรูญ เป็นวิทยากร อบรมภาษาอังกฤษให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1-3 ของภาควิชาประวัติศาสตร์

ภาควิชาประวัติศาสตร์ จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1-3 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก…

การสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ ของนางสาวศุภจารี ศุภรณเศรษฐ์

การสอบปากเปล่าสารนิพนธ์ ของนางสาวศุภจารี ศุภรณเศรษฐ์ ในหัวข้อ ลักษณนามในชาติพันธุ์ผู้ไท : ความสัมพันธ์ของลักษณนามกับคำนามด้วยกรอบการวิเคราะห์อรรถลักษณ์ นิสิตหลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาภาษาศาสตร์…

บรรยากาศการเข้าร่วมโครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศบรรยายความรู้ด้านภาษาศาสตร์ปริชานเน้นการวิจัย

บรรยากาศการเข้าร่วมโครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศบรรยายความรู้ด้านภาษาศาสตร์ปริชานเน้นการวิจัย ระหว่างวันที่ 26 – 29 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30 –…