ขอเชิญนิสิตปริญญาเอกเข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ด้านการวิจัยเชิงปริมาณ (Soft Skills ทักษะด้านอาชีพ)

June 19, 2022 Orawan Chotmongkol

นิสิตระดับปริญญาเอกสนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/B2y7SXME1zd3UzBW8 หมายเหตุ : นิสิตระดับปริญญาเอก ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ มีชั่วโมงการเข้าร่วมอบรมครบและมีคะแนนประเมินจากแบบทดสอบก่อน-หลัง เพิ่มขึ้น ถึงจะสามารถผ่านเกณฑ์การอบรมในแต่ละกลุ่มทักษะที่กำหนดโดยบัณฑิตวิทยาลัย

เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 (รอบสุดท้าย) เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน – 29 มิถุนายน 2565

June 6, 2022 Orawan Chotmongkol

    ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4…

เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2565

April 29, 2022 Orawan Chotmongkol

ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่…

เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 11 เมษายน 2565

March 1, 2022 porntipng

การรับสมัครนิสิตใหม่ ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มศว เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารสากล  Click ปริญญาโท…

ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้านอาชีพ ทักษะทางสังคม และทักษะส่วนบุคคล อบรมออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM (สำหรับนิสิตปริญญาเอก)

December 30, 2021 porntipng

ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้านอาชีพ ทักษะทางสังคม และทักษะส่วนบุคคล อบรมออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM (สำหรับนิสิตปริญญาเอก)…