ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1

ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 ภาคต้น (รอบที่ 2) ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา…

โครงการพัฒนาความรู้และการวิจัยสู่ระดับสากล

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตจัดโครงการพัฒนาความรู้และการวิจัยสู่ระดับสากล  ระหว่างวันที่ 14-28 ธันวาคม 2561  โดยเชิญ Dr. David Satran   จาก University of Delaware ประเทศสหรัฐอเมริกา  มาบรรยายในหัวข้อ “The…

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ขั้นตอนการอนุมัติเค้าโครงปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ และการส่งเล่มปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเรื่อง ขั้นตอนการอนุมัติเค้าโครงปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ และการส่งเล่มปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป คลิก

แนวปฏิบัติการทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ทุกรหัส

แนวปฏิบัติการทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ทุกรหัส ในปีการศึกษา 2561  นิสิตทุกรหัสที่ยังไม่ส่งเล่มปริญญานพนธ์/สารนิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ ให้ทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ผ่านระบบ i-Thesis…

กำหนดการรับบัตรประจำตัวนิสิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2561

กำหนดการรับบัตรประจำตัวนิสิต ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 นิสิตที่มีรายชื่อ (ตรวจสอบรหัสประจำตัวนิสิต) รอบที่ 1  สามารถรับบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 1…

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2561

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561  ตารางการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา พบอาจารย์ที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ในวันที่…

นิสิต ปร.ด สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้เข้าร่วม “โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิตเพื่อความเป็นครูมืออาชีพ” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 25 พฤษภาคม 2561

นิสิต ปร.ด สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้เข้าร่วม “โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิตเพื่อความเป็นครูมืออาชีพ” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 25 พฤษภาคม…

บรรยากาศการบรรยายของอาจารย์ ดร.อัปสร ทวิลาภากุล

ภาพบรรยากาศการบรรยายของอาจารย์พิเศษ อาจารย์ ดร.อัปสร ทวิลาภากุล  บรรยาย เรื่อง อรรถศาสตร์รูปนัย (Formal Semantics) ในรายวิชา LI642 Seminar…

บรรยากาศการบรรยายอาจารย์ ดร.จุฑามณี อ่อนสุวรรณ

ภาพบรรยากาศการบรรยายของอาจารย์พิเศษ อาจารย์ ดร.จุฑามณี อ่อนสุวรรณ  บรรยาย เรื่อง ภาษาศาสตร์จิตวิทยา (Psycholinguistics) ในรายวิชา LI642 Seminar…