โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศบรรยายความรู้ด้านภาษาศาสตร์ปริชานเน้นการวิจัย

July 7, 2017 cgs admin

        คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์เห็นชอบในที่ประชุมหลักสูตรฯ ให้เชิญ Professor…

บรรยากาศการเข้าร่วมโครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศบรรยายความรู้ด้านภาษาศาสตร์ปริชานเน้นการวิจัย

บรรยากาศการเข้าร่วมโครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศบรรยายความรู้ด้านภาษาศาสตร์ปริชานเน้นการวิจัย ระหว่างวันที่ 26 – 29 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30 –…

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศบรรยายความรู้ด้านภาษาศาสตร์ปริชานเน้นการวิจัย

โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศบรรยายความรู้ด้านภาษาศาสตร์ปริชานเน้นการวิจัย ระหว่างวันที่ 26 – 29 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30 –…

โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง ของ ททบ. รุ่นที่ 2

March 13, 2017 cgs admin2

รศ.ดร. สุกัญญา เรืองจรูญ หัวหน้าศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ เป็นวิทยากรโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง ของ ททบ. รุ่นที่ 2…

NIGRC @KKU 2017

March 11, 2017 cgs admin2

นิสิตหลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นิสิตหลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ นายรชต ถนอมกิตติ และนางสาวรัตติยาพร…

การบรรยายเรื่องการพัฒนาทักษะการสื่อสารให้กับทั้งในระดับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน

March 10, 2017 cgs admin2

ผศ.ดร.พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ วิทยากรผู้มีชื่อเสียงในระดับประเทศ ได้บรรยายเรื่องการพัฒนาทักษะการสื่อสารให้กับทั้งในระดับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน ดังนี้ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)กรมบัญชีกลาง…

โครงการ “ศึกษา ศาสตร์พระราชา” และปฏิบัติการสอนภาษาไทยให้นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์มอญ กะเหรี่ยง และพม่า” ณ จังหวัดกาญจนบุรี

December 15, 2016 cgs admin2

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการ “ศึกษา “ศาสตร์พระราชา” และปฏิบัติการสอนภาษาไทยให้นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์” ณ จังหวัดกาญจนบุรี…

โครงการติดตามความก้าวหน้าการจัดทำปริญญานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ ครั้งที่ 1

December 15, 2016 cgs admin2

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการติดตามความก้าวหน้าการจัดทำปริญญานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ โดยกิจกรรมสำคัญคือ การให้นิสิตมารายงานความก้าวหน้าการทำปริญญานิพนธ์ของตนเอง พร้อมทั้งคณาจารย์และนิสิตร่วมแลกเปลี่ยนและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้นิสิตมีทักษะการสื่อสารในการนำเสนอความก้าวหน้า มีความรู้และเกิดการคิดวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ในการทำปริญญานิพนธ์ของตนเองต่อไป