ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกนกวรรณวลัย อินทร์หงษ์ษา และนางสาวศุภจารี ศุภรณเศรษฐ์ ในโอกาสสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรฯ และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสมิทธิภาพทางภาษาระดับปริญญาเอก รายวิชา EPG600

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสมิทธิภาพทางภาษาระดับปริญญาเอก คลิก รายวิชา EPG600 : ENGLISH PROFICIENCY FOR GRADUATE PROGRAM 0(0-0) …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสมิทธิภาพทางภาษาระดับปริญญาโท รายวิชา EPG600

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสมิทธิภาพทางภาษาระดับปริญญาโท คลิก รายวิชา EPG600 : ENGLISH PROFICIENCY FOR GRADUATE PROGRAM…

บรรยากาศวันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ หลักสูตร ปร.ด. และ ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

บรรยากาศวันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ หลักสูตร ปร.ด. และ ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 7…

โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศบรรยายความรู้ด้านภาษาศาสตร์ปริชานเน้นการวิจัย

July 7, 2017 cgs admin

        คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์เห็นชอบในที่ประชุมหลักสูตรฯ ให้เชิญ Professor…

บรรยากาศการเข้าร่วมโครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศบรรยายความรู้ด้านภาษาศาสตร์ปริชานเน้นการวิจัย

บรรยากาศการเข้าร่วมโครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศบรรยายความรู้ด้านภาษาศาสตร์ปริชานเน้นการวิจัย ระหว่างวันที่ 26 – 29 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30 –…

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศบรรยายความรู้ด้านภาษาศาสตร์ปริชานเน้นการวิจัย

โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศบรรยายความรู้ด้านภาษาศาสตร์ปริชานเน้นการวิจัย ระหว่างวันที่ 26 – 29 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30 –…

โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง ของ ททบ. รุ่นที่ 2

March 13, 2017 cgs admin2

รศ.ดร. สุกัญญา เรืองจรูญ หัวหน้าศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ เป็นวิทยากรโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง ของ ททบ. รุ่นที่ 2…

NIGRC @KKU 2017

March 11, 2017 cgs admin2

นิสิตหลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นิสิตหลักสูตร กศ.ม.สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ นายรชต ถนอมกิตติ และนางสาวรัตติยาพร…

การบรรยายเรื่องการพัฒนาทักษะการสื่อสารให้กับทั้งในระดับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน

March 10, 2017 cgs admin2

ผศ.ดร.พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ วิทยากรผู้มีชื่อเสียงในระดับประเทศ ได้บรรยายเรื่องการพัฒนาทักษะการสื่อสารให้กับทั้งในระดับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน ดังนี้ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)กรมบัญชีกลาง…

โครงการ “ศึกษา ศาสตร์พระราชา” และปฏิบัติการสอนภาษาไทยให้นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์มอญ กะเหรี่ยง และพม่า” ณ จังหวัดกาญจนบุรี

December 15, 2016 cgs admin2

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการ “ศึกษา “ศาสตร์พระราชา” และปฏิบัติการสอนภาษาไทยให้นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์” ณ จังหวัดกาญจนบุรี…