การบรรยายเรื่องการพัฒนาทักษะการสื่อสารให้กับทั้งในระดับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน

March 10, 2017 cgs admin2

ผศ.ดร.พิมพาภรณ์ บุญประเสริฐ อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ วิทยากรผู้มีชื่อเสียงในระดับประเทศ ได้บรรยายเรื่องการพัฒนาทักษะการสื่อสารให้กับทั้งในระดับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน ดังนี้ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)กรมบัญชีกลาง…

โครงการ “ศึกษา ศาสตร์พระราชา” และปฏิบัติการสอนภาษาไทยให้นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์มอญ กะเหรี่ยง และพม่า” ณ จังหวัดกาญจนบุรี

December 15, 2016 cgs admin2

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการ “ศึกษา “ศาสตร์พระราชา” และปฏิบัติการสอนภาษาไทยให้นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์” ณ จังหวัดกาญจนบุรี…

โครงการติดตามความก้าวหน้าการจัดทำปริญญานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ ครั้งที่ 1

December 15, 2016 cgs admin2

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการติดตามความก้าวหน้าการจัดทำปริญญานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ โดยกิจกรรมสำคัญคือ การให้นิสิตมารายงานความก้าวหน้าการทำปริญญานิพนธ์ของตนเอง พร้อมทั้งคณาจารย์และนิสิตร่วมแลกเปลี่ยนและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้นิสิตมีทักษะการสื่อสารในการนำเสนอความก้าวหน้า มีความรู้และเกิดการคิดวิเคราะห์เพื่อประโยชน์ในการทำปริญญานิพนธ์ของตนเองต่อไป