ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับทุน โครงการ 70 ปี 70 ทุน มศว คืนสู่สังคม

ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับทุน โครงการ 70 ปี 70 ทุน  มศว คืนสู่สังคม…

โครงการพัฒนาการเขียนปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ ครั้งที่ 2

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษได้จัดโครงการพัฒนาการเขียนปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง…

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาด้านการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาด้านการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 27 – 30 พฤษภาคม…

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตเพื่อการนำเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ

หลักสูตร ศศ.ม. จิตวิทยาพัฒนาการ ได้จัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตเพื่อการนำเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ เมื่อวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2562 โดยมี…

เปิดรับสมัครโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา GRADUATED ENGLISH I&II ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

เปิดรับสมัครโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา GRADUATED ENGLISH I&II ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 สนใจ รายละเอียด คลิก 

โครงการการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ต่อเนื่องจากปริญญาตรี (โครงการ4+1) ปีการศึกษา 2562

โครงการการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ต่อเนื่องจากปริญญาตรี (โครงการ4+1) ปีการศึกษา 2562 จำนวนนิสิตที่รับเข้าโครงการดังนี้ : 1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ…

บัณฑิตวิทยาลัยเปิดคลินิก i-Thesis ให้คำปรึกษา สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มศว

คลินิก i-Thesis เปิดบริการให้คำปรึกษาด้านระบบ  i-Thesis สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  มศว ช่วงเวลาให้บริการ ดังนี้ 1.  วันจันทร์  พุธ …

รศ.ดร. สุกัญญา เรืองจรูญ เป็นวิทยากร อบรมภาษาอังกฤษให้แก่นิสิตของภาควิชาประวัติศาสตร์

ภาควิชาประวัติศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21: ทักษะภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ “ทบทวนภาษาอังกฤษเพื่อทักษะที่มีสิทธิภาพ” เมื่อวันพุธที่ 5 กันยายน 2561…

แนวปฏิบัติการทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ (iThesis)

แนวปฏิบัติการทำปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ (iThesis)  สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกรหัส ในปีการศึกษา 2561 คู่มือการใช้โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis)  http://grad.swu.ac.th/iThesis.php การติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ในการแนะนำการใช้ระบบ iThesis หากอาจารย์…