BEST PAPER AWARD

May 25, 2022 Orawan Chotmongkol

ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ คุณณัฐพร ถาวรกุล และ อาจารย์ ดร.นราธิป ธรรมวงศา นิสิต…

สองครูผู้สร้างสะพานมิตรภาพด้วยภาษา คัดสรรประสบการณ์ 20 ปี ย่อเมืองไทยลงในตำราเรียนภาษาไทยสำหรับนักศึกษาเวียดนาม

May 22, 2022 Orawan Chotmongkol

ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัค มหาวรากร ประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิธิอร พรอำไพสกุล กรรมการและเลขานุการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ได้นำเสนอและแบ่งปันผลงานเกี่ยวกับ ‘หนังสือสอนภาษาไทยสำหรับนักศึกษาเวียดนาม’ ลงนิตยสาร The…

ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาขอแสดงความยินดีแก่ นายอติวิชญ์ เซี่ยงคิ้ว ได้รับรางวัลระดับดีมาก ในผลการตัดสินรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย

March 27, 2022 Orawan Chotmongkol

  ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ขอแสดงความยินดีแก่ นายอติวิชญ์ เซี่ยงคิ้ว หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลระดับดีมาก ในผลการตัดสินรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย ชื่อผลงาน…

February 28, 2022 porntipng

หนังสือทั้งสองเล่มเป็นหนังสือเสียง ซึ่งเป็นผลงานวิจัยภายใต้โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหนังสือ ตำรา สื่อการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาชาวเวียดนาม โดยอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ร่วมกับอาจารย์ชาวเวียดนาม ซึ่งชุดโครงการวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ที่เป็นโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ TICA…

February 21, 2022 porntipng

ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ นายอติวิชญ์ เซี่ยงคิ้ว นิสิตทุน 70 ปี 70 ทุน มศว…